Friday, December 27, 2019

PEMBANGUNAN EKONOMI SEIMBANG DAN KOMPREHENSIF - Free Essay Example

Sample details Pages: 27 Words: 8147 Downloads: 7 Date added: 2017/06/26 Category Statistics Essay Did you like this example? PEMBANGUNAN EKONOMI SEIMBANG DAN KOMPREHENSIF YB. DATO MUSTAFA MOHAMAD MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI Don’t waste time! Our writers will create an original "PEMBANGUNAN EKONOMI SEIMBANG DAN KOMPREHENSIF" essay for you Create order DR. AMINI AMIR ABDULLAH PENGARAH PUSAT ISLAM UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Bermaksud: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kamu (kebahagiaan) di akhirat dan janganlah kamu melupakan bahagian kamu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di mukabumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerosakan. [Surah Al-Qasas: 77] Pengenalan Pembangunan Malaysia berprinsip ekonomi Islam. Kerajaan telah memperkenalkan konsep Islam Hadhari dalam usaha meneruskan agenda pembangunan negara yang memberi penekanan kepada pembangunan manusia, masyarakat dan negara. Konsep Islam Hadhari memperjelaskan lagi apa yang dimaksudkan dengan pembangunan menyeluruh yang menjadi teras Wawasan 2020 terutama dari segi keseimbangan pembangunan kebendaan dengan kerohanian. Kerajaan juga berhasrat untuk memperkukuhkan lagi sistem ekonomi Islam di Malaysia khususnya dalam sektor kewangan Islam. YAB Dato Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi menegaskan: Islam Hadhari memberi tekanan kepada pembangunan. Pembangunan yang menjurus kepada pembinaan peradaban. Peradaban yang dicanai dengan pegangan Islam dan memberi fokus kepada usaha mempertingkatkan mutu kehidupan. Mempertingkatkan mutu kehidupan melalui penguasaan ilmu, pembangunan insan, pembangunan kesihatan serta pembangunan fizikal. Mempertingkatkan mutu kehidupan dengan mengamalkan sistem ekonomi, sistem perdagangan dan sistem kewangan yang dinamik. Pembangunan sepadu dan seimbang bagi melahirkan umat yang berilmu dan beriman, bertamadun tinggi, berakhlak mulia, jujur lagi amanah, serta bersedia menangani cabaran semasa dunia global. (Ucapan Dasar Presiden UMNO dlm Perhimpunan Agung UMNO 2004 di Putra World Trade Centre, Kuala Lumpur). Islam tidak mengakui wujudnya pertentangan di antara kehidupan keduniaan dengan kerohanian. Islam tertonjol bukan sekadar untuk membentuk peribadi manusia, tetapi juga membentuk masyarakat yang sejahtera dan bahagia sehingga ajaran Allah di bumi ini dapat ditegakkan. Islam adalah satu-satunya agama yang menganjurkan keseimbangan antara keperluan dunia dan akhirat, rohani dan jasmani. Banyak ayat-ayat al-Quran yang menggalakkan manusia untuk meraih kedudukan yang seimbang antara keperluan-keperluan rohani dan jasmani. Antaranya ialah firman Allah s.a.w. : Bermaksud: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kamu (kebahagiaan) di akhirat dan janganlah kamu melupakan bahagian kamu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di mukabumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerosakan. [Surah Al-Qasas: 77] Islam juga berbeza dengan agama-agama lain kerana ia tidak memisahkan antara kehidupan jasmani dengan kehidupan rohani, individu dan masyarakat dan unsur-unsur keduniaan dengan keakhiratan. Islam mengajarkan supaya berdoa untuk mendapatkan kebaikan di dunia bersama-sama dengan akhirat. Firman Allah s.w.t.: Bermaksud : Ada di antara manusia yang berdoa,Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami daripada siksaan api neraka. Islam juga mengharuskan manusia mengambil faedah dan menggunakan keperluan-keperluan dunia untuk menuju ke akhirat. Tiada larangan untuk manusia mencari kebahagiaan di dunia asalkan ianya dilakukan secara tidak melanggar adab dan peraturan Allah s.w.t.. Firman Allah s.w.t.: bermaksud : Katakanlah ( Wahai Muhammad ) : Siapakah yang  Ãƒâ€šÃ‚   ( berani ) mengharamkan perhiasan Allah yang telah dikurniakannya untuk hamba-hambanya, dan demikian juga benda-benda yang baik lagi halal dari rezeki yang dikurniakannya. Katakanlah: Semuanya itu ialah ( nikmat-nikmat ) untuk orang-orang yang beriman ( dan juga tidak beriman ) dalam kehidupan dunia ( Nikmat-nkmat itu pula) hanya tertentu ( bagi orang-orang yang beriman sahaja ) pada hari Kiamat. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat keterangan kami satu persatu bagi orang-orang yang (mahu) mengetahui. Umat Islam harus berusaha demi untuk kesejahteraan hidup keduniaan agar tidak ketinggalan dalam era mengejar kemajuan di dunia. Namun begitu, umat Islam tidak harus lupa bahawa kehidupan di dunia merupakan tempat untuk menguji tahap keimanan seseorang. Di dalam al-Quran dijelaskan: Bermaksud: Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata: Kami beriman   sedangkan mereka tidak diuji (dengan sesuatu cubaan). Demi sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka, maka (dengan ujian yang demikian), nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang sebenar-benarnya beriman, dan nyata pula apa yang diketahuinya tentang orang-orang yang berdusta. Harus diingat, di dalam mengejar kepentingan keduniaan, Al-Quran memperingatkan umat manusia agar tidak terperangkap dengan nikmat-nikmat dunia. Ini jelas di dalam firman Allah s.w.t: Bermaksud: Katakanlah bahawa ( yang dikatakan ) kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah ( bawaan hidup yang berupa semata-mata) permainan dan hiburan ( yang melalaikan ) serta perhiasan ( yang mengurang ) , juga ( bawaan hidup yang bertujuan ) bermegah-megah di antara kamu ( dengan kelebihan, kekuatan dan bangsa keturunan ) serta (berlumba-lumba memperbanyakkan harta benda dan anak pinak; semuanya itu terhad waktunya ) samalah seperti hujan yang ( menumbuhkan tanaman yang menghijau subur ) menjadikan penanamnya suka dan tertarik hati kepada kesuburannya, kemudian tanaman itu bergerak segar ( ke suatu masa yang tertentu ), selepas itu engkau melihatnya menjadi kuning, akhirnya ianya menjadi hancur bersepai, dan di akhirat ada azab yang berat ( disediakan bagi golongan yang hanya mengutamakan kehidupan di dunia itu ), dan ( ada pula ) keampunan besar serta keredhaan Allah ( disediakan bagi orang-orang yang mengutamakan akhirat ). Dan ( ingatlah bahawa ) kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kes enangan bagi orang-orang yang terpedaya. Al-Quran meletakkan hirarki kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Akhirat mesti dijadikan matlamat berserta dengan persediaan yang lengkap di dunia. Sebab itu al-Quran memberi amaran kepada mereka yang mementingkan dunia tanpa membuat persediaan untuk akhirat sebagaimana firman Allah s.w.t : bermaksud; Sesiapa yang keadaan usahanya semata-mata berkehendakkan kehidupan dunia dan perhiasannya   ( dengan tidak disaksikan sama oleh al-Quran tentang sah batalnya ), maka kami akan sempurnakan hasil usaha mereka di dunia, dan mereka tidak dikurangkan sedikitpun padanya. Merekalah orang-orang yang tiada baginya pada hari akhirat kelak selain daripada azab neraka, dan pada hari itu gugurlah apa yang mereka lakukan di dunia, dan batallah apa yang mereka telah kerjakan. Falsafah Tauhid dan Bidang Ekonomi Usaha-usaha kerajaan dalam aspek pembangunan ekonomi adalah selari dengan falsafah dan prinsip program Islam Hadhari. Ia bertujuan untuk melindungi ketidakadilan dalam pemerolehan, perkhidmatan dan penggunaan sumber alam, dengan memenuhi kepuasan manusia untuk melaksanakan tanggungjawab terhadap Allah s.w.t. dan masyarakat keseluruhannya. Keperluan kebendaaan dan kerohanian manusia hendaklah dipenuhi dalam bentuk yang bersepadu. Pendekatan ini memberi tempat yang utama kepada kesepaduan nilai etika dan moral dalam semua keperluan dan tindak-tanduk manusia termasuklah dalam beraktiviti ekonomi. Falsafah tauhid menganjurkan kesatuan dalam ilmu pengetahuan untuk mendidik manusia bagi kebahagiaan hidup (al-saadah) dan keredhaan Allah s.w.t.. llmu ekonomi dan yang berkaitan dengannya turut sama berperanan yang pada akhirnya mendukung martabat dan kemuliaan Islam. Penumpuan pembangunan dalam negara adalah secara bersepadu dan komprehensif dengan penekanan diberikan lebih kepada dimensi kerohanian di samping dimensi kebendaan tidak disisihkan. penghayatan akhlak Islam disertakan dalam semua urusan dan operasi ekonomi. Falsafah tauhid turut mengajar usaha mewujudkan semangat al-adl wa al-ihsan dalam menghayati urusan ekonomi, sesuai dengan firman Allah s.w.t.: yang bermaksud: Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, dan berbuat kebaikan, serta memberi bantuan kepada kaum kerabat; dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. Ia mengajar kamu (dengan suruhan dan laranganNya ini), supaya kamu mengambil peringatan mematuhiNya. (Surah al-Nahl: ayat 90) Tauhid juga mendidik manusia supaya sentiasa peka dalam perhubungan mereka dengan penciptaan dengan penggunaan sumber-sumber dengan secekap mingkin, tidak membazir, dan memperhitungkan akibat dari penggunaan sumber-sumber tersebut suoaya kebajikan dapat dijaga. Konsep dan Prinsip Ekonomi Seimbang dan Komprehensif Konsep pertama ialah konsep rububiyyah, yang menekankan sifat Allah s.w.t. sebagai Penguasa yang membuat peraturan dan bertujuan menjaga dan menampung kehidupan makhluk demi kabahagiaan dunia dan Akhirat. Sebagai Pencipta alam semesta ini, hanya Allah s.w.t. sahajakah yang mengerti perjalanan dan pengisian yang terbaik untuk alam dan makhluk-Nya. Lantaran itu segala peraturan da nsistem yang bersumberkan wahyu adalah demi keharmonian, keadilandan kesejahteraan hidup manusia. Dalam ekonomi Islam, terdapat konsep tazkiyah untuk membentuk kesucian jiwa dan ketinggian akhlak melalui pembersihan harta dengan mengeluarkan zakat dan bersedekah. Pembersihan jiwa juga dapat dibentuk dengan mengikis sifat bakhil dan kedekut, tamak haloba dan eksploitasi serta diganti dengan sifat pemurah dan dermawan, zuhd dan qanaah di samping kompromi dan pengagihan sama rata serta sikap saling bekerjasama dan membantu. Pembersihan interaksi dan kemanusiaan dapat diwujudkan dengan peluang-peluang sama rata dalam aktiviti ekonomi atas jalinan silaturrahim tanpa ada unsur-unsur pilih kasih ataupun kerana darjat. Keluhuran konsep ini menjadi natijah daripada pelaksanaan konsep rububiyyah. Segala aktiviti di dunia perlu dilihat dari segi nilai kini bagi natijah pada Hari Akhirat. Oleh sebab hidup di dunia ini berupa cubaan untuk menguji sesiapa yang terbaik amalannya, sama ada amalan keagamaan ataupun keduniaan, dan semua pemberiaan yang tersedia kepada manusia adalah dalam bentuk amanah, manusia bertanggungjawab kepada Allah s.w.t dan kejayaan pada hari Akhirat nanti bergantung kepada prestasinya di dunia. Kerana di dunia ini aktiviti ekonomi merupakan salah satu daripada unsur-unsurnya. Maka soal amanah dan kebertanggungjawaban tidak dapat lari dari dipersoalkan pada Hari Akhirat kelak.Manusia sebagai khalifah Allah merupakan pemegang amanah yang bererti memakmurkan dunia yang masih tidak terputus daripada hubungan dengan unsur-unsur tauhid dan rububiyyah. Tatacara perhubungan sesama manusia adalah asas satu unsur persaudaraan dan kesamaan. Ini akan mendorong kepada nilai-nilai murni dan merujuk keamanan sejagat. Juga harus diingat, dunia ini kepunyaan Allah s.w.t. H arta kepunyaan manusia bukanlah bersifat mutlak, bahkan ia menjadi ujian dan amanah Allah s.w.t Kesedaran pemilikan secara ini akan menjadikan manusia menguruskan pemilikannya secara yang diredhai oleh Allah s.w.t. Prinsip Ekonomi Kebebasan Terhad dan Menurut Nili-nillai Akhlak Islam tidak sahaja memberi kebebasan dalam bidang-bidang ekonomi tetapi ia juga memberi perlindungan terhadap apa yang telah diperoleh. Nilai-nilai akhlak dan sifat-sifat terpuji menjadi asas pengisian prinsip kebebasan. Segala amalan ekonomi yang bertentangan syariah Islamiah dianggap menyalahgunakan pengertian kebebasan.kebebasan. Oleh itu, amalan ekonomi tidak boleh menyalahi peraturan syari ah Islam. Hak Milik Swasta atau Awam Cara mendapat harta haruslah dengan jalan halal (bukan dengan melakukan amalan riba, penipuan, penindasan, rasuah, eksploitasi dan cara-cara lain yang bertentangan dengan Islam). Hasil pendapatan swasta ataupun persendirian hendaklah dikeluarkan zakat atau cukainya untuk sumbangan ke jalan Allah s.w.t. (seperti sedekah, pembinaan sekolah dan sebagainya). Dalam agihan milik swasta hendaklah dielakkan hal-hal yang boleh mengakibatkan perluasan jurang pendapatan dan membahayakan orang lain atau alam sekitar. Campur Tangan Pihak Pengguasa Syari ah Islamiah mengharuskan konsep campur tangan pihak pemerintah dalam kegiatan-kegiatan ekonomi, sama ada dalam bentuk pengurusan, penyusunan, agihan dan perancangan. Dengan kuasa politik di tangan pemerintah, ia berhak campur tangan dalam ekonomi Negara untuk melindungi dan menjamin kestabilan dan keadilan sosial, dengan syarat ia mesti bersandarkan syari ah. Pihak penguasa yang diberi kepercayaan oleh rakyat bertanggungjawab menjaga dan memelihara peraturan masyarakat secara akhusus untuk menegakkan keadilan Ilahi. Prinsip Keadilan Sosial Prinsip ini ialah asas yang dinamik untuk mengatur dan melaksanakan urusan ekonomi dalam sesebuah masyarakat. Kecemerlangan sistem ekonomi memerlukan sistem penyusunan kegiatan ekonomi yang berteraskan semangat keadilan. Semangat ini memberi ruang kepada semua individu untuk berfungsi secara positif dan optimis. Pengendalian ekonomi dan mekanisme kegiatan ekonomi mesti dapat menuju kea rah wujudnya keadilan ekonomi. Sesebuah Negara pula hendaklah dapat menyediakan keperluan hidup asasi individu melalui pencapaaian-pencapaian berikut: a. Pemeliharaan penghayatan keagamaan melalui penerapan nilai agama dalam semua urusan hidup. b. Menaikkan taraf daya berfikir masyarakat dan kualiti ilmu. c. Memberikan kebebasan dan jaminan perundangan kepada masyarakat supaya menyuarakan pendapat sesuai dengan prinsip shura. d. Jaminan dalam menentukan kebebasan kerjasama pihak swasta dan kerajaan, dalam ataupun luar Negara dalam usaha mengaktifkan modal dan mencetuskan kegiatan dan peluang ekonomi. e. Membina tamadun yang kukuh agar generasi mendatang terus mengecap kecemerlangan. Prinsip Kemuafakatan Islam menekankan semangat muafakat untuk mengurangkan pertelingkahan antara pasangan-pasangan unit ekonomi seperti majikan dengan pekerja, penjual dengan pembeli, pengeluar dengan pengguna, dan sebagainya dalam sistem ekonomi yang berasaskan tauhid. Ini kerana semua unit ekonomi tersebut mempunyai matlamat dan arah yang sama, iaitu mengabdikan diri kepada nilai keadilan dan muafakat yang dituntut oleh agama. Pendekatan ini sekeras-kerasnya menolak pendekatan hidup dalam sistem ideology secular sepertu yang terkandung di dalam falsafah struggle for existence. Islam menekankan cooperation for existence sebagai asas pegangan hidup yang bersesuaian dengan falsafah tauhid. Prinsip Istikhlaf Manusia ialah khalifah Allah di atas muka bumi ini dan pemegang amanah untuk memakmurkan dunia. Semia di dunia ini menjadi hak milik mutlak Allah s.w.t. dan dicipta untuk keprluan manusia. Manusia bertanggungjawab kepada Allah s.w.t. dan apa yang diusaha dan dimiliki. Prinsip ini menggariskan pemilikan harta hendaklah memalui cara yang diredhai Allah s.w.t. penggunaan harta untuk kebajikan pemiliknya dan juga masyarakat, juga melibatkan pengaliran harta dalam apa jua bidang ekonomi. Prinsip Bekerja dan Ganjaran Penglibatan dalam kegiatana ekonomi merupakan ibadah. Setiap penglibatan mestilah diberikan ganjaran yang setimpal. Pemerintah mestilah mewujudkan peluang pekerjaan kepada masyarakat. Riba pula terkeluar daripada prinsip ini kerana ia diperoleh tanpa usaha. Konsep kerja ini akan membawa kepada peningkatan taraf hidup masyarakat yang disertai dengan keadilan pengagihan harta dan kekayaan. Prinsip Keuntungan dan Kerugian Prinsip untung dan rugi adalah lumrah dalam muamalat Islam, bahkan ia juga menjadi asasnya. Berdasarkan prinsip ini, mekanisme seperti mudarabah dan mushakarah digalakkan dalam aktiviti ekonomi. Ia menjamin keadilan di samping menegaskan konsep saling memerlukan antara pengusaha dengan pemilik modal. Prinsip Menjauhkan Pembuatan Merosakkan Islam menganjurkan segala bentuk keruntuhan akhlak, kerosakan diri, kerosakan masyarakat, kepincangan keluarga dan kerosakan alam persekitaran hendaklah dijauhi dalam kegiatan berekonomi. Oleh itu, terdapat perkara-perkara yang diharamkan oleh Islam seperti penindasan, penipuan, pencurian, pencemaran alam, pembaziran dan sebagainya dalam sistem ekonomi Islam. Islam dan Perebutan Peluang Peningkatan Taraf Hidup Islam mengajarkan bahawa dalam melakukan amal ibadah dan menuju ke alam akhirat, dunia ini janganlah diabaikan. Dunia ini menjadi lading ataupun jambatan, manakala matlamat akhir segala aktiviti manusia adalah untuk kejayaan dan kebahagiaan di dunia ataupun akhirat. Firman Allah s.w.t.: Bermaksud: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kamu (kebahagiaan) di akhirat dan janganlah kamu melupakan bahagian kamu dari   (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di mukabumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerosakan. [Surah Al-Qasas: 77] Islam juga mengajarkan kita agar merebut segenap peluang yang ada bagi memajukan diri, masyarakat, negara dan agama sebelum terlambat atau terlepas peluang-peluang itu. Dalam satu sabda Nabi Muhammad s.a.w. diperjelaskan yang maksudnya berbunyi: Rebutlah peluang lima keadaan sebelum datangnya lima yang lain keadaan mudamu sebelum datangnya keadaan tuamu, dan keadaan sihatmu sebelum datangnya keadaan sakitmu, dan keadaanmu dalam keberadaan sebelum datangnya keadaanmu berhajat, dan keadaan lapangmu sebelum datangnya keadaan sibukmu, dan keadaanmu masih hidup sebelum datangnya matimu. (Riwayat Al-Tirmizi) Malaysia sedang mengorak langkah untuk menjadi pusat perkhidmatan kewangan Islam global yang mampu bersaing di persada kewangan antarabangsa. Kita bermula dengan penubuhan Bank Islam Berhad dan kita sedang menuju ke suatu arah yang jelas untuk dicontohi oleh negara lain terutamanya dalam aspek kewangan, perbankan dan ekonomi Islam. Malaysia kini sedang menjadi perhatian negara-negara Islam lain dan menjadi contoh untuk diambil pengajaran oleh negara-negara lain. Bukan sahaja dalam aspek ekonomi Islam kita sedang dipelajari, bahkan Malaysia merupakan peneraju kepada Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) yang mana YAB Perdana Menteri adalah pengerusinya. Kita juga adalah negara Islam contoh dan kita juga adalah model negara Islam bermasyarakat berbilang kaum dan mempunyai pelbagai agama. Kejayaan negara kita mengekalkan kestabilan dan keharmonian antara kaum adalah satu rekod yang perlu kita pertahankan dengan kompleksiti kepelbagaian kaum. Dasar-dasar sedia ada di negara kita telah terbukti dan mampu mempertahankan rekod kejayaan keharmonian perpaduan antara kaum yang cukup baik. Kita juga berharap semoga rakyat semua akan dapat bersama Islam Hadhari bagi merealisasikan pemupukan integrasi nasional dan meningkatkan tahap kesetiaan kita kepada negara dan kepatuhan kita kepada undang-undang dan perlembagaan negara. ISLAM HADHARI DAN PERSPEKTIF PENGURUSAN NEGARA ISLAM SERTA PEMBANGUNAN BERSEPADU Pembangunan bersepadu ialah pembangunan yang berasaskan kesepaduan iman, akhlak, kerohanian dan kebendaan. Ilmu-ilmu dan objektif yang berkaitan dengan pembangunan, negara, kemasyarakatan dan manusia tidak dipisah-pisahkan antara satu sama lain. Pembangunan bersepadu juga bersangkutan dengan pembangunan insan yang berpegang pada prinsip-prinsip peraturan Allah dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia sesama manusia, manusia dengan alam sekitar dan manusia dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah. Dalam konteks ini juga, manusia sebenarnya adalah pemegang amanah Allah. Dunia ini adalah amanah Allah untuk dimanfaatkan dan dimakmurkan mengikut ketentuan yang Allah perintahkan. Usaha-usaha manusia harus dilakukan mengikut landasan-landasan yang ditetapkan oleh Allah s.w.t.. Islam memberikan perhatian yang serius kepada pembangunan insan berbanding dengan pembangunan-pembangunan lain kerana di tangan insanlah terletaknya inisiatif dan perlaksanaan membangunkan bidang-bidang lain. Secara dasarnya, apabila baik (muhsin, muslih, soleh) insan itu maka baiklah juga perlaksanaannya menurut tuntutan Islam. Walau bagaimanapun, ini tidaklah boleh diertikan Islam sebagai mengenepikan pembangunan-pembangunan lain. Islam juga mementingkan pembangunan material, negara, masyarakat dan keluarga. Justeru itu, bidang-bidang ini mesti disepadukan dengan pembangunan insan tadi.   Taqwa merupakan ciri terpenting yang patut terdapat dalam pembangunan. Pembangunan bertaqwa ialah pembangunan yang menjuruskan hati, perasaan dan matlamat kehidupan untuk mematuhi titah perintah Allah s.w.t. dan menjauhi larangannya. Taqwa merupakan paksi pembangunan perspektif Islam. Setiap perbuatan dinilai baik-buruknya berdasarkan neraca Allah s.w.t. dan bukannya manusia. Firman Allah s.w.t.: Perbandingan syurga yang dijanjikan untuk orang yang bertaqwa itu ialah mengalir air sungai di bawahnya, makanannya tidak habis-habis, begitu juga naunganNya. Begitulah kesudahannya orang yang bertaqwa, dan kesudahan orang yang kafir itu ialah api neraka. Menurut Islam, Allah telah melantik manusia sebagai khalifahNya di atas muka bumi ini. Manusia diberikan beberapa kualiti untuk mentadbir dunia dan hal ehwalnya, diberikan tanggungjawab dan amanah untuk memenuhi tuntutan-tuntutan Allah dengan bentuk fizikal yang terbaik dan bersesuaian.   Justeru itu, pembalasan-pembalasan baik dan buruk akan diberikan oleh Allah s.w.t. berkenaan dengan perlaksanaan tuntutan-tuntutan Allah tadi. Manusia akan dipersoalkan oleh Allah di Akhirat kelak untuk segala aktiviti-aktivitinya yang dijalankan di atas dunia ini. Manusia patut menggunakan seluruh keupayaan akal dan potensinya untuk mendapatkan keredhaan Allah s.w.t. Ringkasnya, segala tenaga dan keupayaannya patut ditumpukan pada membangunkan dunia ini menurut kehendak Allah s.w.t. mengikut cara yang dikehendaki olehNya. Manusia patut bersedia menjawab persoalan-persoalan yang akan ditanya oleh Allah s.w.t. di akhirat kelak berkenaan dengan dirinya, keluarga, jiran, masyarakat, aktiviti eko nomi, pekerjaan, pendidikan, perundangan, penguatkuasaan undang-undang, urusan pemerintahan, negara, peperangan dan sebagainya. Kejayaan sebenar(Al-Falah) dan pembangunan hanya akan dapat diraih sekiranya manusia memberikan sepenuh tumpuan kehidupannya untuk menjawab persoalan-persoalan ini.  Ãƒâ€šÃ‚   Misi para Nabi adalah mensucikan diri manusia dalam proses-proses pembangunan yang dialami oleh manusia. Konsep (Tazkiyyah) mengambil kira penyucian manusia dalam hubungan-hubungan manusia-Tuhan, manusia sesama manusia, manusia-makhluk dan manusia-alam sekitar. Konsep ini akan mengharmonikan kesejahteraan alam semesta dan manusia dan mempertingkatkan hubungan-hubungan di atas untuk mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Pembangunan dalam Islam berasaskan Tauhid iaitu hanya Allah s.w.t. dan tiada lainnya yang menjadi dasar keyakinan, objektif hidup dan motivasi memajukan kehidupan, usaha dan perbuatan. Berasaskan paradigma tauhid, segala aktiviti manusia didasarkan kepada otoriti Allah s.w.t. kerana Allahlah sahaja yang mempunyai otoriti mutlak menganugerahkan sesuatu atau menarik balik nikmat itu. Justeru itu, segala aspek berkaitan dengan pembangunan itu mestilah dilandasi mengikut kehendakNya. Islam menganjurkan keseimbangan (al-Tawazun) antara tuntutan dunia dan akhirat. Keseimbangan juga dituntut antara pembangunan rohani dan jasmani, sprituil dan material, akal dan nafsu. Persoalan pembangunan seimbang akan membawa kita kepada persoalan nilai antara dua elemen asas dalam keseimbangan pembangunan menurut perspektif Islam. Tuntutan dunia dan akhirat mestilah berdasarkan kriteria marufat (baik) dan munkarat (buruk atau keji). Pembangunan material haruslah diseimbangkan dengan pembangunan spiritual. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah s.w.t. berkaitan dengan pembangunan negara iaitu negara yang aman makmur mendapat pengampunan Tuhannya(Baldatun taiyyibatun wa rabbun Ghafur). Pembangunan berakhlak ialah pembangunan yang berasaskan misi agung Rasulallah s.a.w. iaitu misi menyempurnakan akhlak yang mulia. Pembangunan berakhlak akan memanifestasikan objektif akhlak itu terancang, tersusun dan terbangun mengikut akhlak Islam. Terdapat sebuah hadis yang memperingatkan tentang akhlak yang boleh dijadikan sandaran perlaksanaan pembangunan berakhlak. Sabda Rasulallah s.a.w. yang maksudnya seperti berikut: Tiga perkara yang menyelamatkan, iaitu takut pada Allah ketika bersendirian dan dikhalayak ramai, berlaku adil pada ketika suka dan marah, berjimat cermat ketika susah dan senang dan tiga perkara yang membinasakan iaitu mengikut hawa nafsu, terlampau bakhil dan kekaguman seseorang terhadap dirinya sendiri. (Riwayat Abu Syeikh) Keadilan merupakan merupakan salah satu daripada ciri-ciri pembangunan berakhlak. Adil bermaksud meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maka pembangunan yang adil ialah pembangunan yang dilakukan bersesuaian dengan tempatnya dalam konteks bernegara, bermasyarakat dan berkeluarga. Manafaat pembangunan mestilah boleh dikecapi secara sama rata sama ada Islam dan bukan Islam, tanpa ada sikap pilih kasih, kronisme, atau sentimen keturunan, bangsa, darjat atau kelas. Penjurusan faedah-faedah ekonomi mestilah ditumpukan ke arah kelompok-kelompok masyarakat yang memerlukan berbanding dengan yang tidak.  Ãƒâ€šÃ‚   YAB Dato Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi] menjelaskan: Adalah perlu diteliti semula pelbagai pendekatan dan kaedah untuk diperkemaskan supaya lebih seimbang dan menyeluruh, merangkumi pembangunan prasarana dan pembangunan ekonomi, diperkukuhkan dengan pembangunan manusia melalui program pendidikan yang komprehensif, diperlengkap pula dengan program pembangunan rohani untuk menyemaikan nilai-nilai murni dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan. (Ucapan Dasar Presiden UMNO dlm Perhimpunan Agung UMNO 2004 di Putra World Trade Centre, Kuala Lumpur). Pembangunan berlestari, berhati-hati, mengelakkan pembaziran, kemewahan yang negatif dan perkara-perkara yang tidak berfaedah merupakan tuntutan Islam. Pembangunan haruslah terancang dan mengambil kira kemampuan kewangan negara. Pembangunan yang cenderung untuk mengisi kecenderungan hawa nafsu bukanlah pembangunan yang dituntut oleh Islam.  Ãƒâ€šÃ‚   Pembangunan juga bukanlah alat untuk menonjolkan keangkuhan. Semuanya adalah kurnia Allah jua dengan kehendak dan iradahNya. Dalam konteks ini, konsep syukur merupakan salah satu ciri pembangunan berakhlak. Syukur dikira sebagai tanda terima kasih di atas anugerah Allah s.w.t. dan redha dengan sebarang ketentuanNya. Berterima kasih kepada manusia pula tidak seharusnya melebihiberterima kasih kepada Allah kerana anugerah nikmat itu hanyalah hak Allah. Berterima kasih kepada Allah bukan sahaja dilipatgandakan oleh Allah nikmat-nikmatnya di dunia ini bahkan di akhirat kelak. Kufur nikmat atau tidak melakukan cara bersyukur yang betul apabila menerima sesuatu nikmat atau imbuhan akan mendapat balasan buruk dan azab Allah s.w.t.. Firman Allah s.w.t.: Bermaksud: Demi sesungguhnya sekiranya kamu bersyukur, nescaya Aku akan tambahkan nikmatKu kepada kamu dan sekiranya kamu kufur, sesungguhnya azabKu amatlah keras. Menyentuh soal pembangunan berakhlak, kita tidak akan dapat lari daripada soal disiplin dan semangat ketekunan juga. Mana-mana pembangunan pun tidak akan dapat tercapai tanpa menyentuh soal ketekunan dan disiplin diri. Pembinaan ketamadunan manusia menyentuh soal ketekunan dan berkerja kuat.   Nabi Muhammad s.a.w. bersabda: Sesungguhnya Allah s.w.t. menyukai apabila seseorang kamu bekerja dia melakukannya dengan tekun. [Riwayat Abu Daud) Masyarakat yang membangun ialah masyarakat yang bekerja kuat dan ini meningkatkan produktiviti serta memberi kesan yang positif. Justeru itu, pembangunan sambil lewa, lemah perancangan dan tindakan, malas dan curi tulang bukanlah pembangunan dalam ruang lingkup akhlak Islam. Menurut pandangan Islam, harta adalah satu keperluan dan bukannya matlamat. Harta dikira sebagai rezeki daripada Allah maka ia hendaklah dibersihkan dengan mengeluarkan zakat. Ia juga dianggap sebagai satu amanah, maka ia hendaklah diperolehi dan dibelanjakan mengikut tuntutan Islam. Kualiti pembangunan menurut Islam adalah gabungan daripada pembangunan bersepadu, seimbang dan berakhlak. Inilah merupakan perbezaan ketara pembangunan perspektif Islam dan pembangunan Barat. Pembangunan berihsan juga di perlukan dalam konteks pembangunan negara. Apa yang dimaksudkan dengan pembangunan berihsan ialah pembangunan yang dianggap segala tindakan dan perlaksanaan di dalamnya sentiasa di bawah pemantauan Allah s.w.t.. Oleh kerana pembangunan yang menjurus kepada mendapatkan keredhaan Allah s.w.t. dianggap sebagai ibadah, maka pembangunan berihsan menepati konsep ihsan yang menjelaskan bahawa kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatNya, sekiranya kamu tidak melihatNya, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Di dalam hadith yang lain berkenaan ihsan, Nabi Muhammad s.a.w. bersabda: Allah telah mewajibkan ihsan pada setiap sesuatu Allah mewajibkan kita berbuat kebaikan dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Dalam konteks pembangunan, konsep ihsan harus diaplikasikan dalam setiap perancangan dan perlaksanaannya yang mengambil kira keperluan dan mereka yang memerlukan, ihsan terhadap sesama manusia, ihsan terhadap makhluk dan alam sekitar. Etika Dalam Pembangunan Di dalam Islam, pembangunan tidak akan mempunyai sebarang erti seandainya pembangunan yang dimaksudkan hanyalah berunsurkan material semata-mata. Bahkan pembangunan yang berunsurkan material merupakan asas utama dalam falsafah pembinaan pembangunan dan tamadun Barat.  Ãƒâ€šÃ‚   Di sini dibawa satu kisah daripada al-Quran berkenaan kaum Ad yang menikmati pembangunan yang cukup pesat dan maju pada zaman mereka. Mereka dikurniakan bangunan rumah-rumah di tanah mendatar yang dipahat dari gunung, tanah yang cukup subur, ternakan yang membiak dengan senang dan taman-taman yang indah-indah. Maknanya mereka dianugerahkan Allah kemakmuran dan kesenangan hidup yang tiada taranya pada zaman itu. Namun demikian, mereka tidak menyembah Allah s.w.t.. Yang disembah ialah patung dan berhala. Nabi Hud a.s. diutus untuk berdakwah kepada mereka dengan ajakan agar beriman kepada Allah s.w.t. yang mencipta mereka dan menganugerahkan kemakmuran itu kepada mereka. Allahlah sahaja yang layak disembah dan disyukuri. Dalam dakwahnya juga, Nabi Hud telah menjelaskan betapa mereka telah meletakkan diri mereka ke lembah kehinaan dengan menyembah patung berhala yang tidak dapat memberi apa-apa faedah dan keburukan kepada mereka bahkan mereka telah meletakkan diri mereka sebagai makhluk mulia di sisi Allah s.w.t. serendah-rendahnya. Mesej yang ingin disampaikan di sini ialah betapa pembangunan itu adalah anugerah Allah s.w.t. jua dan ia mestilah disyukuri dan pembangunan itu apabila diteliti betul-betul adalah dengan izin Allah jua. Justeru itu ia juga adalah merupakan tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah s.w.t. bagi orang-orang yang berfikir dan meningkatkan keimanan kepada Allah s.w.t.. Kemuliaan penciptaan manusia mestilah dibuktikan dengan keimanan kepada Allah sebenar-benarnya dengan cara menjunjung titah perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Walau setinggi mana kesenangan dan pembangunan yang dikecapi ia tidak akan merubah keimanan kepada Allah s.w.t. bahkan menguatkan pula keimanan itu. Allah s.w.t. tidak terus sama sekali menghukum mereka, akan tetapi Allah mengutuskan Nabi untuk memberi peringatan dan petunjuk kepada jalan yang diredhai oleh Allah s.w.t.. Kaum Ad telah memperolok-olokkan seruan nabi Hud bahawa jika diikuti seruan Nabi Hud itu, mereka akan mengecapi kehidupan yang lebih baik dan mereka tidak mempercayai bahawa segala amalan ini di atas dunia ini akan dibalas di Hari Kebangkitan. Allah kemudiannya menarik balik nikmat dan kesenangan yang dianugerahkannya dengan menjadikan kemarau yang menyebabkan tanah-tanah pertanian mereka kering kontang. Namun ini tidak mengesankan mereka kembali kepada Allah s.w.t..   Kemudiannya Allah s.w.t. menurunkan angin dingin yang sangat kencang selama 7 malam dan 8 hari secara berterusan, maka berakhirlah riwayat kaum Ad yang sombong itu. Perubahan Minda dan Sikap Dalam Pembangunan Ekonomi Kesemua program-program pembangunan kerajaan adalah lambang kepada perlaksanaan Islam Hadhari. Kita percaya, melalui perlaksanaan Islam Hadhari, kita akan dapat membangunkan ekonomi orang Islam dengan lebih baik di samping mengubah sikap dan budaya kerja orang-orang Islam. Kita juga percaya bahawa pembangunan ekonomi berasaskan ilmu pengetahuan dan penggunaan sains dan teknologi serta lain-lain lagi dapat membantu usaha kita bagi membasmi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup umat Islam. Kerajaan memberikan penumpuan yang menyeluruh untuk memajukan rakyat Malaysia. YAB Dato Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi telah menjelaskan: Dalam menghadapi cabaran global ini, langkah-langkah pengukuhan kerajaan dalam melaksanakan dasar untuk meningkatkan daya saing bumiputera perlulah dihalakan kepada sektor perkhidmatan dan sektor-sektor yang mempunyai nilai ditambah (value add) yang tinggi di samping mengenal pasti sumber pertumbuhan baru ekonomi. Kaedah pengeluaran berteknologi tinggi perlu diterokai, bukan sahaja di bidang perkhidmatan dan pembuatan tetapi dalam bidang pertanian dan bidang-bidang ekonomi prima. (Ucapan Dasar Presiden UMNO dlm Perhimpunan Agung UMNO 2004 di Putra World Trade Centre, Kuala Lumpur). Kita juga memberikan perhatian yang serius kepada golongan kurang upaya dan warga emas dengan menjaga kebajikan dan perkhidmatan terhadap mereka. Islam Hadhari yang disemai dan dibangunkan oleh kerajaan akan menjadi pemangkin kepada suatu kesedaran baru dan anjakan paradigma dalam pemikiran umat Islam agar berusaha kuat dalam semua perkara sama ada dalam ekonomi, pekerjaan, pendidikan dan sebagainya. YAB Dato Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi berkata: Kekayaan dunia perlu diagihkan secara seimbang perdagangan dunia perlu berbentuk lebih saksama. Kekayaan perlu digunakan untuk membantu membangunkan ummah dunia dari segi perkhidmatan pendidikan, kesihatan dan kebajikan. Kita mahukan sebuah dunia yang memberi keadilan kepada yang lemah, yang lemah diberikan peluang, yang lemah merasakan ada harapan meningkatkan taraf sosial dan taraf ekonomi mereka. Kita akan berusaha ke arah yang dapat merapatkan jurang antara negara mundur dengan negara maju. (Ucapan Dasar Presiden UMNO dlm Perhimpunan Agung UMNO 2004 di Putra World Trade Centre, Kuala Lumpur). Saidina Umar r.a pernah berkata: Hampir-hampir kefakiran itu membawa kepada kekufuran. Kita tidak patut hanya berserah dan pasrah kepada takdir tentang keadaan ekonomi dan status pendapatan kita. Kita perlukan perubahan diri, pengorbanan, penghijrahan dan perubahan sikap untuk berpindah kepada suatu keadaan yang lebih baik dalam mempertingkatkan status ekonomi dan kadar purata pendapatan umat Islam. Firman Allah s.w.t : yang bermaksud: (Balasan) yang demikian itu, ialah kerana sesungguhnya Allah tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang telah dikurniakanNya kepada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan (ingatlah) sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Surah al-Anfal: Ayat 53) Sekiranya umat Islam ingin maju kehadapan dan meningkatkan taraf ekonomi, maka kita perlu mengubah sikap dan cara kita bekerja. Kita perlu mengubah persepsi kita tentang kehidupan dan kekayaan dan menilai semula cara kita bekerja agar kita dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Firman Allah s.w.t.: Yang bermaksud: Sesiapa yang beramal soleh, dari lelaki atau perempuan, sedang ia beriman, maka sesungguhnya Kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik; dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih dari apa yang mereka telah kerjakan. (Surah Al-Nahl: ayat 97) Pencapaian Bumiputera Dalam Ekonomi Semasa DEB dilancarkan dalam tahun 1970, pegangan ekuiti bumiputera berada pada tahap 2.4 peratus, berjaya meningkat kepada 19.3 peratus pada tahun 1990. Nilai pegangan ekuiti bumiputera meningkat secara ketara daripada RM477 juta pada tahun 1970 kepada RM20.9 bilion pada tahun 1990 dan berada pada tahap RM73.2 bilion pada 2002. Peningkatan pegangan ekuiti bumiputera adalah hasil dari pelbagai usaha kerajaan dengan menubuhkan syarikat-syarikat pelaburan dan saham amanah seperti Permodalan Nasional, Lembaga Urusan Tabung Haji dan sebagainya. Namun jangka masa dua puluh tahun masih tidak mencukupi untuk menghasilkan sasaran 30 peratus pegangan ekuiti bumiputera. Di sebaliknya, timbul kebimbangan apabila pegangan ekuiti bumiputera menguncup ke paras 18.7 peratus pada tahun 2002, penurunan 0.6 peratus. [Ucapan Presiden UMNO, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi di Perhimpunan Agung UMNO yang ke-55 di Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC)] DEB dan Dasar Pembangunan Negara Sebagai Salah Satu Agenda Pembangunan Ummah DEB, disusuli dengan Dasar Pembangunan Negara telah berjaya menghasilkan golongan profesional, saintis dan teknologis di kalangan bumiputera. Jumlah profesional bumiputera berada di tahap 21 peratus pada tahun 1990 telah meningkat ke paras 30 peratus pada akhir tahun 2002. Sejak DEB diperkenalkan kadar kemiskinan keseluruhan di Malaysia dapat dikurangkan dari 52 peratus pada tahun 1970 kepada lima peratus pada tahun 2002. Kadar kemiskinan penduduk luar bandar telah menurun dari 59 peratus pada tahun 1970 kepada 11 peratus pada tahun 2002. Pendapatan purata isi rumah Malaysia meningkat dari RM660 sebulan pada tahun 1970 ke RM2,966 pada tahun 2002. [Ucapan Presiden UMNO, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi di Perhimpunan Agung UMNO yang ke-55 di Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC)] YAB Dato Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi telah menjelaskan: Walaupun dasar-dasar yang diperkenalkan telah mempertingkatkan status ekonomi bumiputera, kejayaan sepenuhnya masih belum tercapai. Pencapaian secara keseluruhan masih di peringkat mutlak dan bukan dari segi relatif. Kita masih melihat bahawa pendapatan isi rumah bumiputera berada di bawah pendapatan isi rumah kaum Cina. Golongan profesional bumiputera telah bertambah, tetapi jumlah profesional bukan bumiputera masih berada di hadapan. Dalam keghairahan hasrat melaksanakan dasar untuk membantu bumiputera, didapati kita kurang memberi perhatian kepada aspek kualiti. Pelaksanaannya lebih mengutamakan jumlah tetapi kurang menitikberatkan faktor membina keupayaan dan nilai ditambah. Bumiputera lalu digambarkan sebagai kurang berdaya saing kurang daya ketahanan. Pelbagai pihak telah menyeru supaya dilakukan satu anjakan sikap, satu revolusi mental bagi bumiputera. Bumiputera diseru supaya lebih berdikari, lebih mementingkan ilmu pengetahuan, lebih gigih berusaha, lebih kuat bekerja. (Uca pan Dasar Presiden UMNO dlm Perhimpunan Agung UMNO 2004 di Putra World Trade Centre, Kuala Lumpur). Cabaran terbesar dalam soal pembangunan ekonomi yang komprehensif di era globalisasi sekarang ini ialah keupayaan berdaya saing dan kegiatan ekonomi yang berasaskan pengetahuan. YAB Dato Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi menjelaskan: Globalisasi dan liberalisasi menimbulkan cabaran kepada negara dan menimbulkan cabaran lebih besar kepada bumiputera. Kini kuasa pasaran berperanan lebih penting dan menjadi penentu. Mereka yang gagal bersaing akan kecundang. Tidak ada payung yang dapat memberikan perlindungan melainkan daya saing yang sedia terbina dalam urus niaga sesuatu kumpulan. Ekonomi global telah bergerak dari ekonomi berbentuk pengeluaran kepada ekonomi berpaksikan pengetahuan. (Ucapan Dasar Presiden UMNO dlm Perhimpunan Agung UMNO 2004 di Putra World Trade Centre, Kuala Lumpur). Empat faktor yang menjadi asas kepada penggubalan dasar dan strategi pembangunan negara 1.  kedudukan ekonomi yang terbuka 2.  sistem ekonomi campuran 3.  masyarakat berbilang kaum 4.  dan Kerajaan Persekutuan. Peranan Agensi-agensi Kerajaan Dalam Pembangunan Ekonomi Malaysia 1. Unit Perancang Ekonomi (EPU) 2. Kementerian Pembangunan Luar Bandar 3. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi 4. Kementerian Pembangunan Koperasi 5. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani 6. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat 7. Majlis Tindakan Ekonomi Negara   (MTEN). Kerajaan Dan Dasar Ekonomi Baru (DEB): Ke arah Pembangunan Ekonomi Seimbang dan Komprehensif DEB telah dilancarkan pada tahun 1970. Pegangan ekuiti bumiputera telah meningkat kepada 19.3 peratus pada tahun 1990. Nilai pegangan ekuiti bumiputera berada pada tahap RM73.2 bilion pada 2002. Usaha kerajaan untu meninggikan status ekonomi dan taraf hidup bumiputera adalah selaras dengan program Islam Hadhari. Jangkamasa yang pendek tidaklah mencukupi untuk melihat hasilnya. YAB Dato Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi berhujah: Namun jangka masa dua puluh tahun masih tidak mencukupi untuk menghasilkan sasaran 30 peratus pegangan ekuiti bumiputera. Di sebaliknya, timbul kebimbangan apabila pegangan ekuiti bumiputera menguncup ke paras 18.7 peratus pada tahun 2002, penurunan 0.6 peratus. DEB, disusuli dengan Dasar Pembangunan Negara telah berjaya menghasilkan golongan profesional, saintis dan teknologis di kalangan bumiputera. Jumlah profesional bumiputera berada di tahap 21 peratus pada tahun 1990 telah meningkat ke paras 30 peratus pada akhir tahun 2002. Sejak DEB diperkenalkan kadar kemiskinan keseluruhan di Malaysia dapat dikurangkan dari 52 peratus pada tahun 1970 kepada lima peratus pada tahun 2002. Kadar kemiskinan penduduk luar bandar telah menurun dari 59 peratus pada tahun 1970 kepada 11 peratus pada tahun 2002. Pendapatan purata isi rumah Malaysia meningkat dari RM660 sebulan pada tahun 1970 ke RM2,966 pada tahun 2002.   Kerajaan telah menyarankan satu bentuk pendekatan baru dan peralihan untuk memajukan ekonomi bumiputera melalui perubahan radikal dan lebih produktif dalam penghasilan hasil pertanian. Kerajaan Persekutuan sedang melibatkan diri secara langsung dalam usaha untuk mempertingkatkan taraf dan status zakat sebagai satu institusi Islam yang berkesan di Malaysia. Permodalan Nasional Berhad (PNB) misalnya, diwujudkan dengan tujuan untuk memainkan peranan meningkatkan tahap sosioekonomi rakyat sebagai mendukung usaha kerajaan untuk membasmi kemiskinan tegar di bandar dan luar bandar. Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) yang ditubuhkan sejak tahun 1987 dan sehingga kini telah mempunyai 61 cawangan di seluruh negara ada menyediakan program skim pinjaman mikro kredit kepada golongan termiskin bagi menjalankan sebarang kegiatan yang meningkatkan pendapatan. Institusi Ekonomi dan Kewangan Islam: Satu Contoh Kejayaan Malaysia menjadi rujukan dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan sistem ekonomi dan kewangan Islam. Pengiktirafan ini adalah satu kejayaan kerajaan dan rakyat untuk mempromosi program Islam Hadhari kepada dunia luar. Perbankan Islam dan Bank Islam Kerajaan telah memikirkan tentang sistem perbankan dan kewangan berasaskan Syariah sejak awal 70an. Langkah pertama untuk melaksanakan sistem tersebut bermula dengan pembentukan Jawatankuasa Pepandu Kebangsaan pada 30hb. Julai 1980. Jawatankuasa itu telah mencadangkan penubuhan sebuah bank Islam. Akta Bank Islam telah diwartakan pada tahun 1983 dan dikorporatkan pada tahun itu juga. Bank Islam pertama di Malaysia dinamakan Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB). Aset keseluruhan industri perbankan Islam di Malaysia mencecah angka RM20.5 billion dalam tahun 2003. Aset sektor perbankan Islam Malaysia berjumlah RM89.1 billion (10% daripada keseluruhan aset sektor perbankan Malaysia). Kerajaan berhasrat mempertingkatkannya kepada 20% menjelang tahun 2010 demi untuk kemajuan dan pembangunan ummah, agama dan juga negara. YAB Perdana Menteri Malaysia telah menyatakan harapannya untuk melihat Malaysia sebagai peneraju dalam menggerakkan sektor perdagangan dan perkhidmatan dalam dunia Islam. Sebanyak 800 billion dolar Amerika beredar dalam pasaran perdagangan negara-negara Islam (OIC). Manakala terdapat dana sebanyak 250 billion dolar Amerika dalam bentuk aset di seluruh negara Islam. Sebanyak 400 billion dolar Amerika telah dilaburkan dalam bentuk pelaburan kewangan dan ekuiti Islam. Operasi perbankan Islam terdapat di 100 buah negara dengan jumlah aset sebanyak US300 billion. Malaysia berpotensi menjadi Pusat Perkhidmatan Kewangan Islam dan Pusat Produk Halal dengan kekuatan dan kepakaran yang ada pada kita ditambah pula dengan kestabilan politik, ekonomi dan kemakmuran serta keamanan negara. 70% pelanggan Perbankan Islam di Singapura adalah orang Cina. Sebabnya adalah kerana dividen yang diberikan yang bersesuaian dengan perkongsian keuntungan adalah lebih tinggi berbanding sistem konvensional yang menawarkan kadar bunga yang lebih rendah. Al-Rahn (Sistem Pajak Gadai Islam) Konsep al-Rahn ialah mencagarkan dan menahan harta bagi sesuatu hak yang boleh dituntut pemulangannya daripada harta itu. Sesuatu barangan berharga dicagarkan dan terikat dengan hutang. Barangan berharga tersebut boleh digunakan untuk menyelesaikan hutang. Konsep al-Rahn telah dijelaskan dalam al-Quran, surah al-Baqarah ayat 283: Yang bermaksud: Dan jika kamu berada dalam musafir (lalu kamu berhutang atau memberi hutang yang bertempoh), sedang kamu tidak mendapati jurutulis, maka hendaklah diadakan barang gadaian untuk dipegang (oleh orang yang memberi hutang). Kemudian kalau yang memberi hutang percaya kepada yang berhutang (dengan tidak payah bersurat, saksi dan barang gadaian), maka hendaklah orang (yang berhutang) yang dipercayai itu menyempurnakan bayaran hutang yang diamanahkan kepadanya, dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu (wahai orang-orang yang menjadi saksi) menyembunyikan perkara yang dipersaksikan itu. dan sesiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan (ingatlah), Allah sentiasa Mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Konsep al-Rahn amat signifikan bagi orang yang memerlukan wang tunai dengan segera, asal sahaja ia mempunyai barangan berharga untuk dicagarkan. Sistem al-Rahn telah mula dilaksanakan di negeri Terengganu pada 21hb. Ogos 1993 dan diikuti di Kelantan. Rangkaian urusan kewangan Islam menjadi lebih meluas di negara kita dengan kewujudan sistem al-Rahn. Falsafah dan konsep Sistem AL-Rahn lebih menekankan aspek kebajikan rakyat dan penghuluran pertolongan berbanding dengan menjana keuntungan bagi pihak yang membantu. Lembaga Urusan dan Tabung Haji (LUTH) Kerajaan telah menubuhkan LUTH pada tahun 1967 untuk memudahkan umat Islam menabung secara beransur-ansur bagi menunaikan haji atau memenuhi lain-lain keperluan. Model LUTH telah menjadi contoh kepada beberapa negara lain kerana LUTH telah memainkan peranan yang berkesan dalam menyediakan beberapa kemudahan untuk para pencarum yang terdiri daripada bakal jemaah haji. Kerajaan sentiasa mengkaji cara-cara untuk meningkatkan keuntungan daripada wang simpanan LUTH oleh para pencarum di samping para pelanggan mendapat pulangan semaksima mungkin. Institusi Zakat Zakat ialah salah satu rukun Islam. Ia menjadi ibadah dan antara rukun Islam terpenting. Kepentingannya dapat dilihat pada manafaat berzakat sama ada kepada yang berzakat ataupun yang menerima zakat seperti yang telah ditegaskan oleh Allah s.w.t. dan junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w., antaranya ialah: 1. Amalan berzakat menandakan sifat bersyukur di atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada manusia di alam ini. 2. Amalan berzakat dapat membersihkan hati dan jiwa daripada sifat mazmumah (terkeji) seperti tamak, haloba, kedekut dan bakhil. Apa yang terpenting ialah ia dapat menghakis sifat terlalu kasihkan dunia dan membenci kematian kerana tidak cukup amal ibadah untuk bekalan bertemu Allah s.w.t.. 3. Amalan berzakat dapat melindungi, menyelamat dan membersihkan harta mengikut syarak. 4. Amalan berzakat membersih, menyubur dan memperkembangkan segala harta pemberi zakat. 5. Amalan berzakat merupakan amalan soleh dan sebahagian daripada kewajipan dan tuntutan dalam Islam. Mengeluarkan zakat merupakan titah perintah Allah manakala meninggalkannya membawa kepada maksiat terhadap Allah s.w.t.. 6. Mengurangkan kesempitan dan bebanan hidup mereka yang fakir dan miskin dan yang memerlukan dan merapatkan jurang pemisah antara dua kategori kumpulan masyarakat, yang berada dan yang fakir lagi miskin. 7. Sumber zakat sebagai salah satu daripada sumber kewangan untuk kemajuan dan pembangunan serta penstrukturan masyarakat Islam. Di Malaysia, institusi zakat telah digerakkan oleh kerajaan untuk menjana kedudukan ekonomi masyarakat Islam, memantapkan pembangunan sahsiah dan penyusunan masyarakat berdasarkan cara hidup Islam yang tidak terbelenggu dengan harta kekayaan sebagai matlamat hidup. Di samping itu, kerajaan telah berusaha untuk mengwujudkan sikap prihatin dan semangat menolong antara yang berada dengan yang miskin melalui sistem pengutipan zakat di kalangan mereka yang berkelayakan dan pengagihan wang zakat kepada yang berhak. Kerajaan telah memberikan insentif kepada para pembayar zakat dengan menolak jumlah pembayaran zakat yang telah dibuat (kepada pihak berkuasa zakat) daripada Potongan Cukai Berjadual (PCB) dalam pembayaran cukai pendapatan para pembayar zakat.   Harta kekayaan merupakan alat untuk menerapkan keadilan dan kemakmuran bermasyarakat dalam konsep tazkiyah (penyucian) yang meliputi aspek batiniah dan material pembayar zakat dan harta. Firman Allah s.w.t.: Ambilah (sebahagian) dari harta mereka menjadi sedekah (zakat), supaya dengannya engkau membersihkan mereka (dari dosa) dan mensucikan mereka (dari akhlak yang buruk); dan doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan (ingatlah) Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui (Surah Al-Taubah: ayat 103). Zakat juga mempunyai matlamat menyelesaikan masalah kemiskinan di samping sebagai salah satu sumber pendapatan negara Islam. Di Malaysia, zakat ditadbirkan secara sistematik. Penginstitusikan zakat akan mampu mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan lagi syiar agama. Institusi zakat mampu memantap dan menstabilkan ekonomi negara. Penyaluran harta dalam institusi zakat (yang dibenarkan syarak) ke arah kegiatan ekonomi pelaburan, saham atau ekonomi secara aktif akan lebih memberikan manafaat kepada ummah. Maknanya harta-harta milik tidak tersimpan tanpa bergerak dan dimanfaatkan. Golongan penerima zakat pula harus sedar dan mencuba menggunakan wang zakat untuk maju ke hadapan dan seterusnya berusaha untuk berdikari. Dengan demikian, barulah keadilan sosial yang sebenar akan tertegak. Takaful (Insuran Islam) Takaful ialah persetujuan yang memastikan pengikatan diri seseorang penanggung untuk memberi ganti rugi atau sesuatu pembayaran kepada yang ditanggung kerana yang ditanggung itu kehilangan sesuatu, menderita sesuatu kerugian atau tidak mendapat keuntungan yang semuanya ditimbulkan oleh suatu kejadian yang tidak diduga. Ia tidak bersifat perdagangan keuntungan tetapi lebih kepada kebajikan masyarakat. Urus niaga insuran secara Islam dalam bentuk mudarabah merupakan satu perjanjian antar apemilik modal (pencarum atau pemegang polisi) dengan pengusaha (syarikat). Dari segi operasionalnya, pemilik modal akan menyerahkan modalnya kepada pengusaha untuk dilaburkan secara untung rugi bersama (lost-profit sharing), iaitu berkongsi untung-rugi dengan nisbah pembahagiannya dipersetujui bersama telebih dahulu. Urusniaga secara Islam dibuat dalam bentuk mudarabah berasaskan konsep takaful, kerjasama dan perlindungan. Syarikat takaful bertindak sebagai pengusaha mengendalikan pelaburan atau perniagaan kumpulan wang caruman tadi. Pada waktu tertentu, keuntungan syarikat akan dipulangkan sebahagiannya kepada setiap pemegang polisi insuran. Malaysia adalah dalam kelompok pasaran takaful Islam yang terbesar di   kalangan negara-negara Islam. Malaysia juga menjadi pusat rujukan dan pembangunan takaful Islam di kalangan negara-negara Islam berdasarkan pengalaman pelaksanaan dan kepakaran yang ada di Malaysia. Setakat tahun 2004, syarikat-syarikat takaful di Malaysia ialah Syarikat Takaful Malaysia, Syarikat Takaful Nasional, Mayban Takaful dan Takaful Ikhlas. Dana-dana syarikat takaful di Malaysia juga menyumbang kepada kepesatan ekonomi di negara kita di mana pada tahun 2002 jumlahnya mencecah RM886 juta dan pada tahun 2003 jumlahnya ialah RM1.104 billion. Aset-aset syarikat takaful juga menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara di mana pada tahun 2003 jumlahnya mencecah RM4.429 billion. Agen-agen takaful juga turut meningkat dengan jumlah seramai 11, 433 orang pada tahun 2003. Salah sebuah syarikat takaful Malaysia yang berjaya ialah Syarikat Takaful Nasional Berhad di mana aset keseluruhannya berjumlah sebanyak RM2.5 billion dan keuntungan sebelum sebelum cukai ialah sebanyak RM41 juta. Takaful Nasional adalah di antara 20 syarikat insurans teratas berbanding 50 syarikat takaful dan insurans konvensional di Malaysia. Orang-orang Islam perlulah mempunyai lebih kesedaran untuk mencari perlindungan dan berkongsi keuntungan dengan menyertai takaful. Sekuriti dan Bon Universal Islam Perniagaan   pasaran modal (sekuriti dan saham) kebelakangan ini menjadi semakin popular. Sebuah syarikat yang sedang mengorak dalam industri kewangan Islam Malaysia ialah Commerce International Bankers Berhad (CIMB) yang memberi fokus kepada orientasi perniagaan seperti sekuriti Islam (dalam bentuk hutang), equiti awam dan pengurusan perbankan awam, aset dan tabungan. Bidang-bidang seperti saham sekuriti Islam masih baru di kalangan umat Islam. CIMB juga terlibat dalam pasaran kewangan dan pasaran permodalan kewangan Islam antarabangsa di Timur Tengah. Kerajaan menekankan kepentingan urus niaga pasaran modal yang bersih daripada sebarang unsur yang bertentangan dengan syariah Islam. Dalam perdagangan sekuriti, perjalanan urus niaga setiap syarikat dijalankan berdasarkan prinsip, undang-undang dan amalan Islam. Majlis Pengawasan Syariah dalam syarikat akan memantau dan memastikan tiada berlaku sebarang unsur yang bertentangan dengan syariah Islam dalam urus niaganya. Bank Negara telah mencadangkan pembentukan Bon Universal Islam untuk membolehkan negara-negara Islam mendapatkan tabungan yang lebih murah dan ini dapat mempertingkatkan kerjasama yang lebih utuh sesama negara-negara Islam. MALAYSIA SEBAGAI HALAL HUB (PUSAT PRODUK HALAL) Pasaran produk halal dalam dunia pada tahun 2004 sahaja berjumlah RM11.4 trilion. Makanan halal menjadi keperluan 1.8 billion penduduk Islam seluruh dunia. Malaysia telah mengwujudkan piawaiannya yang tersendiri dalam pengeluaran produk makanan dan minuman dengan Standard Halal Malaysia MS1500:2004. Tabung Amanah Saham Islam bermula pada 12 haribulan Januari 1993 dengan pelancaran Tabung Ittikal Arab Malaysian yang diuruskan oleh Arab Malaysian Unit Trust Bhd. Konsep skim ialah perkongsian keuntungan berdasarkan syarikat (al-mudarabah), pengambilan upah menurut syari ah. Ia dilaksanakan dalam Skim ASBI, ASDI dan Tabung Amanah Bakti. Pihak pengurusan mengenakan yuran pengurusan sebanyak 1.5 % kepada pelabur.   Skim Perbankan Tanpa Faedah (SPTF) Bank Negara Malaysia mempunyai kuasa memberikan kelulusan kepada mana-mana institusi kewangan untuk menjalankan Sistem Perbankan Tanpa Faedah (SPTF). Kerajaan juga telah melakukan usaha peningkatan diplomasi ekonomi dengan negara luar dan serantau. Skim Perbankan Tanpa Faedah dilancarkan pada bulan Mac 1993 dengan melibatkan hanya tiga buah Bank Perdagangan (Maybank, BBMB dan UMBC). SPTF ialah suatu aktiviti berekonomi yang berasaskan prinsip perniagaan dan pembiayaan Islam yang tidak mengenakan faedah. Ia merupakan sistem yang operasinya berlandaskan hukum Islam. Segala pengendalian halal dan tiada unsur-unsur kita serta mengikut syarat yang ditetapkan. Keseluruhan operasi SPTF diasaskan kepada prinsip dan ajaran Islam untuk mendapatkan keredhaan Allah s.w.t. Sumber pendapatan operasi berasaskan keuntungan perniagaan, bukannya bunga ke atas pinjaman. Pelanggan yang mendapat kemudahan pembiayaan dikenakan yuran perkhidmatan dan perkongsian keuntungan secara bersama yang telah dipersetujui bersama terlebih dahulu. Jumlah bayaran balik tidak akan berubah sebagaimana yang telah dipersetujui dan bukannya mengikut perubahan kadar faedah semasa seperti dalam sistem bank komersial. Objektif 1. Membuka ruang kepada bank-bank komersial untuk berkhidmat kepada pelanggan Muslim menurut prinsip-prinsip syari ah Islam. 2. Pendedahan kepada sector perbankan lain mengenai kelebihan dan keistimewaan sistem perbankan Islam. 3. Membersihkan diri daripad dosa riba dan unsure-unsur shubhah yang lain. 4. Memanfaatkan wang ringgit dengan cara yang diredhai oleh Allah s.w.t. Prinsipnya berdasarkan muamalah Islam dan menjalankan kegiatan yang diperkenankan oleh ajaran Islam. Baitul Mal Konsepnya telah wujud sejak tahun ke-2 Hijrah. Kutipan zakat dan harta rampasan perang telahpun diperoleh oleh Rasulullah s.a.w. Institusi secara fizikal dan sistematik belum lagi wujud kerana sumber-sumber yang diperoleh senang dikutip dan diagihkan. Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Ia menjadi badan ekonomi Islam yang pertama yang ditubuhkan di Malaysia. Ia ditubuhkan pada Oktober 1976 dan dirombak serta disusun semula serta dirasmikan oleh Dato Seri Dr. Mahathir (Perdana Menteri) pada 20 haribulan Julai 1984. Matlamat Penubuhan Meningkatkan kesedaran dan penggunaan al-sadaqah al-jariah bagi tujuan mengembling sumber-sumber (termasuk sumbangan) daripada masyarakat khususnya dalam bentuk keuntungan. Wang dilaburkan untuk mengabungkan aset dan hasilnya digunakan dalam aktiviti-aktiviti ekonomi untuk membangunkan umat sekaligus meninggikan syiar Islam di Negara ini. Objektif YPEIM Menangani persoalan secara realistic, bersepadu, strategic dan professional untuk meningkatkan taraf ekonomi, mengukuhkan tradisi berilmuan, memanatapkan kebajikan dan membangunkan institusi Islam bagi kepentingan ummah. Pelaburan YPEIM termasuk dalam bidang-bidang ekuiti, hartanah, portfolio saham, pembiayaan pelaburan dan pembiayaan bersindiket. Sumber modal Sumber modal diperoleh dari sedekah jariah, potongan gaji dan persetujuan sumbangan bertulis antara RM1 hingga RM10. juga dari Skim Resit Amal Jariah yang boleh didapati melalui Pejabat Pos, Bank Islam, LUTH dan sebagainya. Bantuan Antara penerima bantuan yang disalurkan termasuklah golongan miskin, melalui skim pinjaman Ikhtiar dan program pembangunan komuniti. Bantuan juga disalurkan ke dalam aspek keilmuan melalui seminar-seminar dan kursus-kursus, YPEIM juga menyalurkan bantuan untuk kebajikan ummah termasuk membina rumah untuk anak-anak yatim, bantuan peralatan perubatan, peruntukan untuk institusi pendidikan dan melalui Skim Pajak Gadai Islam (Pelaburan). Lembaga Urusan Tabung Haji (LUTH) Ditubuhkan di bawah Akta 8, LUTH 1967 dan Akta 168 LUTH (Pindaan 1973). Ia mempunyai tujuan-tujuan berikut: i. Membolehkan orang Islam menyimpan wang secara beransur-ansur bagi memenuhi keperluan rukun iman, menunaikan fardhu Haji dan perkara-perkara yang berfaedah. ii. Melalui wang simpanan, orang Islam boleh mengambil bahagian dengan lebih berkesan dalam pasaran modal, perusahaan, perdagangna, perladangan, hartanah dan bangunan secara halal. iii. Memberi perlindungan, pengawalan dan kebajikan orang Islam yang menunaikan haji dengan mengadakan pelbagai kemudahan dan perkhidmatan. Avtiviti-aktiviti i. Menguruskan simpanan wang pendeposit termasuk mengedarkan penyata tahunan dan mengira wang tahunan. ii. Mempertingkatkan perkhidmatan, kemudahan simpanan wang dan sasaran baru bagi mencari pendapatan iii. Pelaburan saham mengikut nasihat Majlis Penasihat Kewangan dan kelulusan Lembaga Pengarah Tabung Haji. iv. Mengawasi syarikat-syarikat yang dikongsi yang dikongsi Tabung Haji dan berkepentingan untuk mendapatkan pulangan yang maksimum daripada pelaburannya. PERBADANAN EKONOMI NEGARA Pembangunan ekonomi seimbang dan komprehensif : cabaran semasa dan perubahan persekitaran. Daya saing, daya tahan dan inovatif. Peningkatan produktiviti Kandungan pengetahuan dalam ekonomi. Pembangunan sumber manusia yang berpengetahuan dan berkemahiran. Tindakan pembasmian kemiskinan penyusunan semula masyarakat. Pertumbuhan ekonomi diagihkan secara saksama. development with a human touch. People centred development. Penerusan agenda Dasar Wawasan Negara. Peningkatan taraf dan kualiti hidup. Ekonomi Makro: Ekonomi mapan dengan inflasi rendah, harga stabil. Kadar pengangguran yang rendah. Lebihan akaun semasa imbangan pembayaran kukuh. Pengeluaran barangan. Perkhidmatan yang mempunyai nilai tambah. Sektor baru dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan. Peningkatan kekeluargaan, daya pengeluaran dan inovasi. Pengurusan fizikal berhemat. Pembangunan sumber tenaga manusia. Agenda pembahagian : Penyertaan berkesan. Pemilikan ekuiti Bumiputera 30% 2010. Tumpuan sektor pembuatan dan perkhidmatan yang dinamik. 60% perolehan, kerja kontrak dan projek untuk Bumiputera. Pembasmian kemiskinan. Pembangunan wilayah antara bandar dan luar bandar. Pembangunan sektoral : mempercepatkan pertumbuhan dan meningkatkan eksport. Menarik pelaburan langsung asing. Industri berteknologi tinggi berasaskan pengetahuan. Pengeluaran tempatan bagi barangan modal. Mengurangkan penggunaan alat dan komponen input dalam pengeluaran. Persekitaran mesra perniagaan. Industri kecil dan sederhana (IKS). Kemajuan sektor kecil perkhidmatan. Peranan SKT dan ICT untuk menuju negara berteknologi tinggi dan berasaskan pengetahuan. (uncertainly in economy and policymaking) Rujukan Abdul Khair Mohd Jalaluddin 1991, The Role of Government in an Islamic Econom, Kuala Lumpur, A.s. Nordeen. Khurshid Ahmad (ed.) 1980. studies In Islamic Economics. United Kingdom: The Islamic Foundation. M Yusuf Al-Qardhawi 1988, Hukum Zakat. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, Singapura. Pustaka Nasional Pte Ltd. Muhammad Nejatullah Siddiqi 1989, Pemikiran Ekonomi Islam : Suatu Tinjauan Penulisan Semasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Sarthman Kastin Hasan 1993. ekonomi Islam : Dasar Dan Amalan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. [1] Surah Al-Baqarah: 201. [2] Surah Al-Araf: 32. [3] Surah Al-Ankabut: 2-3. [4] Surah Al-Hadid: 20. [5] Surah Hud 15-16. [6] Surah al-Rad: 35. [7] Surah al-Hadid: 5. [8] Surah Ibrahim: 7. [9] Surah Hud: 50-60. [10] Surah Al-Haqqah: 6-8.  Ãƒâ€šÃ‚  Ãƒâ€šÃ‚  Ãƒâ€šÃ‚  Ãƒâ€šÃ‚  Ãƒâ€šÃ‚  Ãƒâ€šÃ‚  Ãƒâ€š

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.